An Cung Ngưu Hoàng Hoàn SamSung Hộp Gỗ 10 viên

Thương hiệu: Samsung Pharm | Mã SP: 8809558020841 |
1.200.000₫

𝑃ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑜 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑐𝑜́ 𝑛𝑔𝑢𝑦 𝑐𝑜̛ đ𝑜̣̂𝑡 𝑞𝑢𝑦̣ 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑐𝑎𝑜 ℎ𝑢𝑦𝑒̂́𝑡 𝑎́𝑝, 𝑡𝑎𝑖 𝑏𝑖𝑒̂́𝑛,đ𝑎́𝑖 𝑡ℎ𝑎́𝑜 đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔, 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑣𝑒̂̀ 𝑡𝑖𝑚 𝑚𝑎̣𝑐ℎ, 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑚𝑎̣𝑐ℎ 𝑚𝑎́𝑢 𝑛𝑔𝑜𝑎̣𝑖 𝑏𝑖𝑒̂𝑛, 𝑡𝑖𝑒̂̀𝑛 𝑐𝑎̆𝑛 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑢 𝑚𝑎́𝑢 𝑐𝑢̣𝑐 𝑏𝑜̣̂ 𝑡ℎ𝑜𝑎́𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎, 𝑡𝑎̆𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑡𝑖́𝑐ℎ ℎ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑐𝑎̂̀𝑢, 𝑟𝑜̂́𝑖 𝑙𝑜𝑎̣𝑛 𝑐ℎ𝑢̛́𝑐 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 đ𝑜̂𝑛𝑔 𝑚𝑎́𝑢.

- +
Gọi 0865.106.556 để được tư vấn miễn phí

𝐾ℎ𝑎́𝑐 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑙𝑜̛́𝑛 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 của An cung ngưu hoàng hoàn Hàn Quốc hộp gỗ 10v, đó là 𝒔𝒂̉𝒏 𝒑𝒉𝒂̂̉𝒎 𝒏𝒂̀𝒚 𝒄𝒐́ 𝒉𝒂̀𝒎 𝒍𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈 𝒉𝒐̛𝒏 𝒉𝒂̆̉𝒏 𝒄𝒂́𝒄 𝒔𝒂̉𝒏 𝒑𝒉𝒂̂̉𝒎 𝑨𝒏 𝒄𝒖𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒖̛𝒖 𝒉𝒐𝒂̀𝒏𝒈 𝒌𝒉𝒂́𝒄 𝒕𝒓𝒆̂𝒏 𝒕𝒉𝒊̣ 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝒐̛̉ 𝒉𝒂̂̀𝒖 𝒉𝒆̂́𝒕 𝒄𝒂́𝒄 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒑𝒉𝒂̂̀𝒏.

Ví dụ: hàm lượng Ngưu hoàng của các sản phẩm thông thường là 14mg, của An cung ngưu hoàng hộp gỗ 10v là 45mg. Ở hầu hết các thành phần chủ chốt, sản phẩm đều có hàm lượng cao hơn gấp 2 – gấp 3 so với các sản phẩm cùng dòng. Sản phẩm được mệnh danh là Công thần đan dành cho người bị tai biến, đột quỵ.

𝐂𝐎̂𝐍𝐆 𝐃𝐔̣𝐍𝐆:

✨ 𝐻𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑡𝑟𝑖̣ 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑟𝑜̂́𝑖 𝑙𝑜𝑎̣𝑛 𝑡𝑖𝑒̂̀𝑛 đ𝑖̀𝑛ℎ, đ𝑎𝑢 đ𝑎̂̀𝑢,𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑢 𝑚𝑎́𝑢 𝑛𝑎̃𝑜,ℎ𝑜𝑎̣𝑡 ℎ𝑢𝑦𝑒̂́𝑡 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑎̆́𝑐 đ𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑚𝑎̣𝑐ℎ 𝑣𝑎̀𝑛ℎ, 𝑝ℎ𝑢̣ 𝑛𝑢̛̃ 𝑡𝑖𝑒̂̀𝑛 𝑚𝑎̃𝑛 𝑘𝑖𝑛ℎ.

✨ 𝑃ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑜 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑐𝑜́ 𝑛𝑔𝑢𝑦 𝑐𝑜̛ đ𝑜̣̂𝑡 𝑞𝑢𝑦̣ 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑐𝑎𝑜 ℎ𝑢𝑦𝑒̂́𝑡 𝑎́𝑝, 𝑡𝑎𝑖 𝑏𝑖𝑒̂́𝑛,đ𝑎́𝑖 𝑡ℎ𝑎́𝑜 đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔, 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑣𝑒̂̀ 𝑡𝑖𝑚 𝑚𝑎̣𝑐ℎ, 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑚𝑎̣𝑐ℎ 𝑚𝑎́𝑢 𝑛𝑔𝑜𝑎̣𝑖 𝑏𝑖𝑒̂𝑛, 𝑡𝑖𝑒̂̀𝑛 𝑐𝑎̆𝑛 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑢 𝑚𝑎́𝑢 𝑐𝑢̣𝑐 𝑏𝑜̣̂ 𝑡ℎ𝑜𝑎́𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎, 𝑡𝑎̆𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑡𝑖́𝑐ℎ ℎ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑐𝑎̂̀𝑢, 𝑟𝑜̂́𝑖 𝑙𝑜𝑎̣𝑛 𝑐ℎ𝑢̛́𝑐 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 đ𝑜̂𝑛𝑔 𝑚𝑎́𝑢.

✨ 𝐺𝑖𝑢́𝑝 𝑛𝑔𝑎̆𝑛 𝑛𝑔𝑢̛̀𝑎 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑎̉𝑦 𝑚𝑎́𝑢 𝑛𝑎̃𝑜, 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 ℎ𝑢𝑦𝑒̂́𝑡 𝑛𝑎̃𝑜, 𝑝ℎ𝑢̣𝑐 ℎ𝑜̂̀𝑖 ℎ𝑒̣̂ 𝑡ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑘𝑖𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑢̛́𝑐 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑚𝑜̛́𝑖 𝑣𝑎̀ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 đ𝑎̃ 𝑏𝑖̣ 𝑡𝑎𝑖 𝑏𝑖𝑒̂́𝑛 𝑚𝑎̣𝑐ℎ 𝑚𝑎́𝑢 𝑛𝑎̃𝑜 𝑙𝑎̂𝑢 𝑛𝑔𝑎̀𝑦…

✨ 𝑅𝑎̂́𝑡 𝑡𝑜̂́𝑡 𝑐ℎ𝑜 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑏𝑖̣ 𝑠𝑢𝑦 𝑛ℎ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑘𝑖𝑛ℎ 𝑣𝑖̀ 𝑎́𝑝 𝑙𝑢̛̣𝑐 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐, 𝑙𝑎𝑜 đ𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑖́ 𝑜́𝑐 𝑐𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 đ𝑜̣̂ 𝑐𝑎𝑜

✨ 𝐻𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ 𝑐ℎ𝑢̛̃𝑎 𝑡𝑟𝑖̣ 𝑏𝑖𝑒̂́𝑛 𝑐ℎ𝑢̛́𝑛𝑔 đ𝑜̣̂𝑡 𝑞𝑢𝑦̣ 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑐ℎ𝑢̛́𝑛𝑔 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 ℎ𝑢𝑦𝑒̂́𝑡 𝑛𝑎̃𝑜, 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑡ℎ𝑎̂𝑛, 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑡𝑎𝑦 𝑐ℎ𝑎̂𝑛, 𝑘ℎ𝑖𝑒̂́𝑚 𝑘ℎ𝑢𝑦𝑒̂́𝑡 𝑣𝑒̂̀ 𝑛𝑔𝑜̂𝑛 𝑛𝑔𝑢̛̃, 𝑘ℎ𝑜́ 𝑛𝑢𝑜̂́𝑡, 𝑡𝑖𝑚 đ𝑎̣̂𝑝

𝑛ℎ𝑎𝑛ℎ, ℎ𝑜̂ ℎ𝑎̂́𝑝 𝑘ℎ𝑜́, 𝑡𝑖𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑏𝑎̂́𝑡 𝑎𝑛, 𝑟𝑜̂́𝑖 𝑙𝑜𝑎̣𝑛 𝑡ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑘𝑖𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 𝑣𝑎̣̂𝑡, 𝑏𝑎̂́𝑡 𝑡𝑖̉𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑠𝑢̛̣…

✨ 𝐻𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ 𝑡𝑜̂́𝑡 𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑑𝑜 𝑘ℎ𝑖́ ℎ𝑢𝑦𝑒̂́𝑡 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 đ𝑎̂̀𝑦 đ𝑢̉ 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑡𝑢̛́𝑐 𝑛𝑔𝑢̛̣𝑐, 𝑘ℎ𝑜́ 𝑡ℎ𝑜̛̉, ℎ𝑎𝑦 𝑛ℎ𝑢̛́𝑐 đ𝑎̂̀𝑢 ℎ𝑜𝑎 𝑚𝑎̆́𝑡, đ𝑖 𝑙𝑎̣𝑖 𝑛𝑜́𝑖 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜́ 𝑘ℎ𝑎̆𝑛, đ𝑎̂̀𝑢 𝑜́𝑐 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑖̉𝑛ℎ 𝑡𝑎́𝑜…

Đ𝐎̂́𝐈 𝐓𝐔̛𝐎̛̣𝐍𝐆 𝐒𝐔̛̉ 𝐃𝐔̣𝐍𝐆:

💫 Người bị biến chứng của bệnh cao huyết áp, đột quỵ

💫 Người bị rối loạn tuần hoàn não, đau đầu, tiền đình

💫 Người có nguy cơ bị đột quỵ cao…

𝐇𝐔̛𝐎̛́𝐍𝐆 𝐃𝐀̂̃𝐍 𝐒𝐔̛̉ 𝐃𝐔̣𝐍𝐆:

– Đối với tai biến mạch máu não nên dùng 2ngày/1v. Trung bình nên dùng từ 3-5 hộp.

– Đối với người bị rối loạn tiền đình, đau đầu, thiếu máu não, tiền mãn kinh, 2ngày/1 viên, mỗi đợt dùng trung bình 2-3 hộp.

– Đối với người dùng phòng chống nên dùng 2 ngày/1viên, mỗi đợt dùng 1-2 hộp. Mỗi năm nên dùng 2 đợt.

============

🚀KangnamMart – Chuyên nhập khẩu và phân phối sản phẩm Hàn Quốc chính hãng

Địa chỉ:

CS1: Lô 90.2 Trường Chinh, P.Tân Bình, TP. Hải Dương

➡ CS2: Số 367 Thanh Niên, P.Hải Tân, TP. Hải Dương

Hotline (zalo): 0865.106.556

🌎 Website: https://kangnammart.com/

🛒 Shopee: https://shopee.vn/kangnammart367

👁‍Youtube: https://bit.ly/36H1rul                                

➡➡ 𝑻𝑼𝒀Ể𝑵 𝑺Ỉ - 𝑪𝑻𝑽 𝑻𝑶À𝑵 𝑸𝑼Ố𝑪 𝑪𝑯𝑰Ế𝑻 𝑲𝑯Ấ𝑼 𝑪𝑨𝑶

Chất lượng hàng đầu
Chất lượng hàng đầu

Cam kết tất cả sản phẩm chính hãng 100%

Giao hàng siêu nhanh
Giao hàng siêu nhanh

Chúng tôi cam kết giao hàng trong 24h

Mua hàng tiết kiệm
Mua hàng tiết kiệm

Giảm giá & khuyến mại với ưu đãi cực lớn

Hỗ trợ online 24/7
Hỗ trợ online 24/7

Gọi ngay 0865 106 556 để được tư vấn

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Hotline: 0865.106.556